Основни насоки за развитие на сдружението през 2009

І. Организационни и административни въпроси.

1. Прием на нови членове съгласно изискванията на устава.
2. Устройване на офис на организацията.
3. Подобряване на структурата и ефективността на сайта на АБА за контакти, дискусии, обмен на информация и пр.

Отговаря : УС

4. Проучване на възможностите за спонсориране на АБА с цел подпомагане на дейността й; лобиране за стимулиране на дарителството за наука, образование и култура.
 

Работна група - Мартин Христов (координатор), Петър Балабанов, Борислав Бориславов и Весела Герчева.


 

ІІ. Конкретни действия и инициативи за осъществяване на основните цели на АБА (съгл. Чл. 5 от Устава и чл. 2 от Правилника за дейността на АБА

1. Активен мониторинг на създаването и влизането в действие на подзаконовите актове на Закона за културното наследство.Работна група: Георги Нехризов (координатор), Явор Бояджиев, Тотко Стоянов, Петър Балабанов, Калин Димитров.
2. Да се инициира (чрез медиите, лобиране и преки контакти с МК, МС, НС и др. Институции) изпълнението на чл. 12 (2) все още действащия ЗКН - „Министерският съвет приема стратегия за управление и опазване на културното наследство и план за действие за срок 7 години по предложение на министъра на културата след широко обществено обсъждане с участието на заинтересовани научни, културни и неправителствени организации.”
 

Работна група: Георги Нехризов, Явор Бояджиев, Тотко Стоянов (координатор), Петър Балабанов, Калин Димитров

3. Да се създаде работна група за информиране и съдействие на (специализираните органи) на полицията и прокуратурата за пресичане и преследване на иманярската дейност. Колегията следва да информира работната група, която попълва с тези данни и информационен архив (който може да се използва в отделните си масиви за специализирана или медийна информация и публикации). Работната група, включва представители на отделните региони: Станимир Стойчев (СИ България), Ив. Църов (ЦС България), Георги Ганецовски (СЗ България), Стефан Бакърджиев (ЮИ България), Костадин Кисьов (ЦЮ България), Илия Кулов (ЮЗ България). Координатори от УС са Мартин Христов и Бони Петрунова.
4. Създаване на електронно списание на АБА (по примера на „Анамнезис” на ИФ-СУ) като форум за дискусии, публикации, обмен на инормация (източник и за медиите и институциите)
 

Работна група - Мария Гюрова (координатор), Костадин Рабаджиев, Георги Иванов, Яна Димитрова, Живко Узунов, Александър Чохаджиев, К. Чукалев
ІІІ. Действия и инициативи за подкрепа и улеснение на професионалната дейност на членовете на АБА.

1. В консултации със специалисти по трудово право и МК, МТСП и НС да се инициират законови и подзаконови актове, в които да се създаде база за заплащанено на експертния труд на археолозите (при различни ситуации), полагащо се работно облекло, обезпечаване и пр. като- да се разработят нормативи за видовете археологически дейности и за ставките за тяхното заплащане;- подробно и изчерпателно разискване на изисквания за условията, при които трябва да се осъществяват археологическите дейности;- формулиране на изисквания относно професионалната подготовка на кандидатите за длъжности и щатове свързани с археологическа дейност;- да се разработи и предложи специална нормативна база за спасителни разкопки в градска среда.
 

Работна група - Калин Димитров (координатор), Николай Сираков, Жарин Величков, Стоилка Игнатова, Румяна Колева, Валери Григоров, Тихомир Тихов.


2. Защита на професионалните права на членовете на АБА. Работна група – УС и юристи

3. Осъществяване на връзки със сродни организации от други държави и техните членове.
 

Работна група – УС


4. Насочване с предимство на студенти-стажанти към разкопки, осъществявани от членове на АБА.
 

Работна група – УС