Основни насоки за развитие на сдружението през 2011

Програма за осъществяването им в дейността на АБА през следващата 2011 година

 

І. Организационни и административни въпроси.

 

1. Прием на нови членове съгласно изискванията на устава.

2. Оптимизиране на събираемостта начленски внос.

3. Съчетаване на структурата и функционирането на сайта на АБА за контакти, дискусии, обмен на информация и пр. с портала на електронното списание на асоциацията. Отговаря : УС

4. Проучване на възможностите за подкрепа на дейността на АБА чрез подходящи проекти за неправителствени организации; електронни издания и научно изследователски проекти и евентуално източници за спонсориране на организации като АБА.

Работна група: Петър Балабанов + УС

 

ІІ. Конкретни действия и инициативи за осъществяване на основните цели на АБА (съгл. Чл. 5 от Устава и чл. 2 от Правилника за дейността на АБА

1. Мониторинг и съдействие при създаването и влизането в действие на подзаконовите актове на Закона за културното наследство и други в областта на професионалната дейност на АБА.

Работна група: Георги Нехризов (координатор), Калин Димитров.
Явор Бояджиев, Тотко Стоянов, Петър Балабанов,

2. Да се разработят конкретни предложения на АБА (чрез дискусия сред гилдията във форума на ел-списание и формулирането им от работна група), които да се представят чрез  преки контакти и чрез медиите на МК, МС, НС и др. институции за изпълнението на чл. 12 (2) все още действащия ЗКН - „Министерският съвет приема стратегия за управление и опазване на културното наследство и план за действие за срок 7 години по предложение на министъра на културата след широко обществено обсъждане с участието на заинтересовани научни, културни и неправителствени организации.”

Работна група: Георги Нехризов, Явор Бояджиев, Тотко Стоянов (координатор), Петър Балабанов, Калин Димитров

3. Да продължат усилията за създаване и функциониране на подходящи механизми за информиране и съдействие на специализираните органи на полицията и прокуратурата за пресичане и преследване на дейността на иманяри и трафиканти на археологически ценности.

Координатори от УС: Георги Нехризов, Мартин Христов, Бони Петрунова

4. Издаване на бр. 1 и 2 на електронното списание на АБА за 2011, формиране на постоянна редколегия) и развитие на форумите за дискусии по актуалните проблеми, като източник за обмен на информация (и за медиите и институциите)

Гл. редактор: Мария Гюрова със съдействието на УС

 

ІІІ. Действия и инициативи за подкрепа и улеснение на професионалната дейност на членовете на АБА.

1. Усъвършенстване на механизмите и принципите (критериите) за формиране на тарифите за заплащанено на експертния труд на археолозите (при различни ситуации);

- да се разработят нормативи за видовете археологически дейности и за ставките за тяхното заплащане;

 - подробно и изчерпателно разискване на изисквания за условията, при които трябва да се осъществяват археологическите дейности;

 - формулиране на изисквания относно професионалната подготовка на кандидатите за длъжности и щатове свързани с археологическа дейност;

 - да се разработи и предложи специална нормативна база за превенция и спасителни разкопки в градска среда.

Работна група: Явор Бояджиев, Румяна Колева, Валери Григоров с подкрепата на УС

2. Защита на професионалните права на членовете на АБА.

Работна група – УС

3. Осъществяване на връзки със сродни организации от други държави и техните членове.

Работна група – УС