Тарифи за заплащане на специализиран труд на археолозите

Принципни позиции за критериите за заплащане на различни видове труд на археолозите:

1.При теренна работа хонорарите да се диференцират за: - членове на екипа; -заместник-ръководители и ръководители.

База за изчисляване на възнагражденията– средна месечна работна заплата в РБългария, съобщавана от Държавния статистически институт за икономическа дейност: професионални дейности и научни изследвания.

Таблица за заплащане на специализиран археологически труд

при средна работна заплата от 787 лв. (последно тримесечие на 2010 година) и 21 работни дни = 37,50 лв дневно заплащане

 

Длъжност в екипа по открит лист по разрешение за

теренно проучване:

член

заместник-ръководител

ръководител

коефициент спрямо базово заплащане на ден

х 1

х 1.25

х 1.5

 

37,50 лв

46,88 лв

56,25 лв

теренна археологическа работа

37,50 лв

46,88 лв

56,25 лв

изготвяне на отчетна археологическа документация

37,50 лв

46,88 лв

56,25 лв

научна обработка на археологическите материали

37,50 лв

46,88 лв

56,25 лв

При дейности 2 и 3 времетраенето очевидно е по-малко от общия период на проучването и хонорарът следва да се определи в зависимост от конкретния обем работа.

 

2.За консултатска работа

І. Консултанти-археолози на археологически проучвания, вписани в разрешението за теренно проучване.Обикновено такива консултанти има в разрешенията на по-млади колеги или при по-сложни и разнообразни обекти. Предлага се те да се приравнят на зам.-ръководителите – по 46,88 лв/ден и да получават заплащане спрямо реалното време, отделено за консултации при покрити командировъчни разходи.Консултантите от този вид могат да получават и заплащане за обработка,подготовка на документация според реалното време, отделено за консултиране.

 

ІІ. При осъществяване на проекти за КРР и експониране на обекти и комплекси, съгласно изискванията на чл. 169, ал. 2 от ЗКН и сходни дейности:

1. Изходна позиция,археологът-консултант да получава минимум 10% от стойността на проекта за предоставената от него археологическа документация, концепция и препоръки при изготвянето на проекта.

2. Заплащането на дейността на археолога при осъществяването на мониторинга в хода на осъществяването на проекта да включва освен осигуряването на командировките, хонорар

минимум 56,25 лв. на час.

 

Тарифите ще се актуализират на 6месеца, в съответствие със стойностите на ДСИ

 

Предложението е обсъдено и прието на Общото събрание ание на Асоциацията на българските археолози на 11март 2011 г.